Regulamin Serwisu

„Madlen Boutique Magdalena Mrukwa-Tichy”

prowadzonego przez Magdalenę Mrukwa-Tichy (NIP: 6412229382)

z siedzibą w Rudzie Śląskiej

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z  serwisu zakupowego (sklepu internetowego): www.butikmadlen.pl. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu  jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem oraz złożenie oświadczenia o jego akceptacji. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Magdalena Mrukwa-Tichy  (NIP: 6412229382)

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy”  z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Adres do korespondencji: ul. Nowy Świat 26, 41 – 706 Ruda Śląska;

Adres e-mail: kontakt@butikmadlen.pl

 

 

§1

[Definicje]

Regulamin wprowadza następujące definicje poniższych pojęć:

a)    CENA – określona z złotych polskich (PLN) kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia prawa własności Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zawartą umową sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji sklepu internetowego stanowią inaczej.

b)    DNI ROBOCZE - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c)    KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonujące zamówień za pośrednictwem platformy www.butikmadlen.pl

d)    KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e)    KONTO – podstrona sklepu internetowego obejmująca w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu.

f)     KOSZYK - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia zamówienia jednego lub kilku towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych towarów i wszystkich towarów łącznie (w tym kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy towarów. Koszyk gromadzi składane przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

g)    REGULAMIN – niniejszy dokument.

h)    SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.butikmadlen.pl  umożliwiający zakupy przez Internet.

i)      TOWAR - nowy produkt oferowany przez Sklep.

j)      USŁUGODAWCA – właścicielem platformy www.butikmadlen.pl jest Pani Magdalena Mrukwa – Tichy, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 26, 41 – 706, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (NIP: 6412229382).

k)    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2

[Informacje ogólne]

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej madlenbutik.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, będących Konsumentami zgodnie z § 1 lit. a oraz Klientów nie będących Konsumentami, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego Regulaminu, który adresowany jest wyłącznie do Klientów, nie będących Konsumentami.
 3. Zarejestrowanie się w www.butikmadlen.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Magdalenę Mrukwa – Tichy, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy”  danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej jako: Ustawa).

§3

[Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz świadczone usługi]

1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, b. dostęp do poczty elektronicznej, c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jeden ze stron Sklepu Internetowego.Klient po pierwszym logowaniu jest uprawniony do zmiany hasła dostępu do serwisu i Platformy.
 3. Założenie konta nie jest wymagane do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 4. Klient może założyć konto podczas dokonywania zakupu towaru w sklepie internetowym albo bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w sklepie internetowym.
 5. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym przebiega w sposób następujący: Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail . Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika.
 6. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności.
 7. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin sklepu internetowego „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa-Tichy” i Politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (…)” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: www.butikmadlen.pl w zakładce: Uwierzytelnianie/Zarejestruj się oświadcza i potwierdza, że:

-        podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym;

-        podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

-        zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

9.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, możliwe jest dodanie adresu do doręczeń, uzyskiwanie bonów, tworzenie listy życzeń (ulubionych Towarów), dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym.

10.  Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony, ma charakter nieodpłatny i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@butikmadlen.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Nowy Świat 26, 41 – 706 Ruda Śląska. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru Towaru do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.

11.  Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.butikmadlen.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności, jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności albo Regulaminie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru Towaru przez kuriera, w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

12.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych Klienta;
 • niezwłocznego aktualizowania danych,  przekazanych Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
 • korzystania z usług i funkcji udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający działań Sprzedawcy i Sklepu internetowego;
 • korzystania z usług i funkcji udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • korzystania z usług i funkcji udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
 • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 • niepodejmowania działań takich jak: (1) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (2) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu internetowego i realizowania płatności, (3) modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu internetowego cen lub opisów Towarów.

13.  Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Sprzedawcy, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@butikmadlen.pl  lub w formie pisemnej na adres: ul. Nowy Świat 26, 41 – 706 Ruda Śląska.

14.   Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usługi powinna zawierać następujące dane:

-        dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);

-        wskazanie przyczyny reklamacji;

-        uzasadnienie reklamacji.

15.  Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje dotyczące Usługi zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

 1. Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.butikmadlen.pl w sposób anonimowy.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:

a.    założenie i prowadzenie konta;

b.    umożliwienie składania zamówień i zawierania umów sprzedaży

c.     korzystanie z usług koszyka;

d.    umożliwienie przeglądania treści umieszczonych na stronie internetowej sklepu internetowego;

e.    newsletter;

 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 2. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§4

[Procedura zawarcia Umowy sprzedaży]

 1. W przypadku Konsumentów, Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony: www.butikmadlen.pl.
 4. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 7. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 8. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Klienta, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

10.  W świadczeniu Usług Serwisu i jego udostępniania, mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia, jeśli ich powodem jest:

a)    modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy,

b)    siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich niezależne od Usługodawcy.

 1. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia
  w korzystaniu z serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
  w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub hasła.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść
  i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak również towarów i usług osób trzecich,
  w formach stosowanych w Internecie

                                                                       § 5

[Dostawa]

1.    Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2.    Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium krajów Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów: a. za pośrednictwem firmy kurierskiej, b. za pośrednictwem operatora pocztowego, c. dostarczone do Paczkomatu, d. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

4.    W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna jest wyłącznie dostawa za pośrednictwem operatora pocztowego.

5.    Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.    Termin realizacji zamówienia to od 1 do 7 dni. Termin  realizacji zamówienia  obejmuje czas na przygotowanie przesyłki do wysłania i czas transportu przez przewoźnika.

7.    Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 1 lit. a.

8.    Termin dostawy określony zgodnie z ust. 6, może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.

9.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.

10.  Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon (tylko przy zakupach stacjonarnych) lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

§ 6

[Ceny i płatności]

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną ceną jest widniejąca przy wybranym produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę.
 2. Cena zawiera tylko wartość produktu.
 3. Usługodawca może przyznać rabat na dowolny produkt. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4.    Sprzedawca umożliwia następujące formy zapłaty Ceny za zakupiony Towar:

-      przelew tradycyjny na numer rachunku bankowego:

ING BSK 94 1050 1331 1000 0092 6862 0425

-      za pośrednictwem systemu rozliczeniowego PayU i kart kredytowych

5.    Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszt przesyłki do Klienta oraz ewentualnie inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towarów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Promocje obowiązujące w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

6.     Sprzedawca może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Towarów w wskazanym punkcie, poprzez udostępnienie takiej opcji każdorazowo na podstronie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia.

7.    W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Towarów, co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.

8.    W przypadku braku odbioru przez Klienta przesyłki z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, koszt ponownej przesyłki do Klienta ponosi w całości Klient.

9.    Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

10.   Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

11.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

12.  Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

[Reklamacje i zwroty]

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niewłaściwego działania platformy
  zakupowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcy systemu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2.  Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

-        złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

-        żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

3.    Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4.     Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.    Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

6.    Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:

·                     imię i nazwisko oraz nazwa Użytkownika,

·                     adres do korespondencji;

·                     adres e-mail;

·                     wskazanie Produktów, z którymi wiąże się reklamacja;

·                     wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;

·                     określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.

 1. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru, w tym paragon, faktura VAT, wydruk z karty płatniczej.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ul. Nowy Świat 26, 41 – 706 Ruda Śląska oraz adres e-mail: kontakt@butikmadlen.pl.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: ul. Nowy Świat 26, 41 – 706 Ruda Śląska.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

12.  Zwrotu towaru można dokonać w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

13.  Zwracane Produkty nie mogą nosić śladów używania oraz muszą posiadać wszystkie oryginalne metki oraz inne oznaczenia.

 

§ 8

[Prawo do odstąpienia od umowy]

1.    Klient będący Konsumentem (Konsument), który zawarł z usługodawcą umowę na korzystanie z serwisu, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

 1. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, a więc objęcie przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami, termin 14-dniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii, a gdy Umowa Sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Nowy Świat 26, 41 – 706 Ruda Śląska. Klient zobowiązuje się do informacji mailowe o zamiarze zwrotu towaru.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu Towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 k.c.).
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (10) zawartej w drodze aukcji publicznej.
 10. Konsument, który zawarł z usługodawcą umowę na korzystanie z serwisu, nie może od niej odstąpić w przypadku kiedy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 11. Konsument wyraża zgodę, o której mowa w § 7 pkt. 8 powyżej, poprzez zaznaczenie, podczas składania zamówienia, widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 9

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji]

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 • uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Sądu Polubownego  działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed sądem polubownym. W sekretariacie każdego sądu polubownego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.

§ 10

[Ochrona danych osobowych]

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

§ 11

 [Prawa autorskie]

1.    Wszelkie prawa do całości lub części sklepu internetowego www.madlenbutik.pl,wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu, jego funkcjonalności oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma
zakupowa oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). Przedmiotowy Serwis jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie chronionym prawem autorskim. Kopiowanie, zwielokrotnianie niniejszego programu, wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian wymaga licencji udzielonej przez Usługodawcę.

 

§ 12

[Postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania ze sklepu internetowego lub niemożności  skorzystania z niego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia sklepu internetowego na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie sklepu internetowego w każdym czasie. Wszelkie dokonane zmiany w ofercie obowiązują od daty ich publikacji w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną ponadto poinformowani o zmianach Regulaminu wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian, zarówno do regulaminu, jak i oferty, są realizowane w oparciu o postanowienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygnięte przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.