Polityka Prywatności

„Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy”

prowadzonego przez Magdalenę Mrukwa-Tichy (NIP: 6412229382)

z siedzibą w Rudzie Śląskiej

 

I.

[Informacje Wstępne]

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez Magdalenę Mrukwa-Tichy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” z siedzibą w Rudzie Śląskiej danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez usługodawcę za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (dalej: „Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi przez Magdalenę Mrukwa-Tichy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” na podstawie Regulaminu świadczenia usług (dalej: „Regulamin”).

1.    Przetwarzanie danych osobowych Klientów przez Magdalenę Mrukwa-Tichy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” odbywać się będzie zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej jako: Ustawa).

2.    Magdalena Mrukwa-Tichy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w przedmiotowej Polityce Prywatności, informując o tym Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej treści Polityki Prywatności w Serwisie oraz jej wysyłkę na udostępnione przez Klientów adresy e-mail lub zawarcie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu.

II.

[Przetwarzanie danych osobowych]

 

1.    Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związki z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu jest Magdalena Mrukwa-Tichy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 26, 41 – 706, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (NIP: 6412229382).

2.    Za dane osobowe w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

3.    Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów, tj. Użytkowników Serwisu, Usługobiorców oraz innych osób korzystających z Serwisu.

4.    Przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywania, zmienianie, udostępnienie, usuwanie lub ich kopiowanie.

5.    Do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora danych dochodzi m.in. podczas rejestracji konta w Serwisie, składania zamówień dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, korzystania z konta założonego w Serwisie lub składania zapytań ofertowych dotyczących przedmiotowych usług.

6.    Do gromadzonych i przetwarzanych przez Magdalenę Mrukwa-Tichy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” danych osobowych Klientów należą m.in.

a.    imię, nazwisko, adres e-mail, rozmiar, adres, numer telefonu rozmiar – w celu zawarcia i wykonania umowy;

b.    imię, nazwisko, adres e-mail, rozmiar – w celach marketingowych;

7.    Korespondencja pomiędzy Administratorem danych osobowych a Klientami związana z zawarciem i wykonaniem umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także w celu rozstrzygania ewentualnych sporów.

8.    Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Magdalenie Mrukwa-Tichy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” realizacji na rzecz Klientów świadczonych przez nią usług, tj. zawarcie i wykonanie umowy, rozpatrzenie reklamacji i zwrotu, przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących Sklepu, prezentowania reklam, udzielania odpowiedzi na pytania, odpowiedzi na kierowane żądania i roszczenia, w celach księgowych i podatkowych.

9.    Udostępnienie danych osobowych jest nieobowiązkowe. Jednocześnie jednak, konsekwencją braku udostępnienia przez Klienta danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Administratora danych, może być utrudnienie lub uniemożliwienie realizacji usług lub odpowiedzi na skierowane zapytania.

10.  Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych do czasu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Magdalenę Mrukwa-Tichy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy” albo do czasu wycofania udzielonej przez niego zgody na ich przetwarzanie lub też zgłoszenia przez niego skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa obciążają Administratora danych osobowych obowiązkiem przechowywania udostępnionych mu danych przez dłuższy czas, dane te będą przechowywane przez okres prawem wymagany.

11.  Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

12.  Administrator nie profiluje danych osobowych Klientów.

13.  Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom.

 

III.

[Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych]

 

1.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:

a)    sprostowania danych, tj. żądania korekty udostępnionych danych osobowych,

b)    ograniczenia przetwarzania danych, tj. ograniczenia możliwości przetwarzania danych osobowych przez ich Administratora w przypadku kwestionowania przez Klienta ich prawidłowości lub wniesienia przez niego sprzeciwu,

c)    przenoszenia danych, tj. prawo do żądania od Administratora danych przesłania ich innemu Administratorowi,

d)    usunięcia danych, tj. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania ich przez Administratora w sposób niezgodny z prawem lub braku podstawy prawnej do ich przetwarzania.

2.    Poza uprawnieniami Klienta, o których mowa w pkt. III ppkt. 1 a – d, Klientowi przysługuje również prawo dostępu, tj. prawo do zwrócenia się do Administratora danych z pytaniami dotyczącymi m.in.:

-      potwierdzenia, czy dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Magdalenę Mrukwa-Tichy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: „Madlen Boutique Magdalena Mrukwa – Tichy”,

-      kategorii przetwarzanych danych osobowych,

-      informacji o odbiorcach przetwarzanych danych osobowych,

-      informacji o okresie przechowywania danych osobowych.

3.    Dane osobowe przetwarzane są w zakresie, w jakim udzielono zgody na ich przetwarzanie albo w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

4.    Klient ma także prawo do cofnięcia udzielonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie. Jednocześnie jednak wycofanie zgody może prowadzić do uniemożliwienia realizacji na rzecz Klienta usług świadczonych przez Administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie, przed jej wycofaniem.

5.    Uprawnienia Klienta obejmują także prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do doręczeń: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy jednak przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji świadczonych przez Administratora danych usług.

6.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. III niniejszej Polityki Prywatności, Klient może zwrócić się z określonym żądaniem bezpośrednio do Administratora danych osobowych, za pośrednictwem placówki pocztowej lub korespondencji mailowej na adres: kontakt@butikmadlen.pl

IV.

[Pliki cookies]

 

1.    Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.    Klienci mają możliwość dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookies w preferencjach użytkowanych przez nich przeglądarek internetowych, w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.

3.    Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora danych w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta.

4.    Zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie korzystania z plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu Administratora danych osobowych.